Program „Mój prąd” - dotacje do fotowoltaiki

Program „Mój prąd” - dotacje do fotowoltaiki

Ministerstwo Energii we współpracy Ministerstwem Środowiska przygotowało program dofinansowania instalacji fotowoltaicznych w Polsce „Mój Prąd”. Program został ogłoszony 23 lipca 2019 r. przez Premiera Mateusza Morawieckiego w trakcie wspólnej konferencji z ministrami energii i środowiska – Krzysztofem Tchórzewskim i Henrykiem Kowalczykiem.

Budżet programu wynosi 1 mld zł a głównym jego celem jest znaczące zwiększenie produkcji energii z mikroźródeł fotowoltaicznych. Obecnie w Polsce działa około 65 000 instalacji fotowoltaicznych, dzięki programowi i wsparciu finansowemu powstanie co najmniej 200 000 nowych instalacji w najbliższych latach. Dofinansowanie[j1] obejmuje do 50% kosztów instalacji i wynosi nie więcej niż 5000 zł. Wsparciem mogą zostać objęte instalacje o 2-10 kW mocy zainstalowanej. Program skierowany jest do gospodarstw domowych (nie mogą z niego skorzystać przedsiębiorcy).

Początek przyjmowania wniosków planowany jest przez ministerstwo na przełom sierpnia i września 2019 roku. Nabór wniosków będzie prowadzony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej NFOŚiGW.

Szczegółowe założenia przygotowanego przez Rząd programu:

Dofinansowanie do mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy zainstalowanej od 2kW do 10kW;
Wysokość dofinansowania w formie bezzwrotnej do 50% kosztów kwalifikowanych instalacji fotowoltaiczne (PV), nie więcej niż 5 tys. zł;
Koszty kwalifikowane – koszty zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej;

Instalacja PV obejmuje panele fotowoltaiczne z niezbędnym oprzyrządowaniem;
Beneficjentem programu jest osoba fizyczna, która jest stroną umowy przyłączeniowej;
Wnioski o dofinansowanie składane będą z formie papierowej. Można je przesłać np. pocztą, kurierem lub złożyć osobiście w NFOŚiGW;
Kwalifikacja kosztów od dnia 23.07.2019 (datą poniesienia wydatku jest data opłacenia faktury);
Projekt nie może zostać zakończony (instalacja przyłączona przez OSD) przed ogłoszeniem naboru, natomiast projekt musi być zakończony na moment składania wniosku o dofinansowanie. To znaczy wnioski mogą być składane po zakupie i montażu instalacji PV, podpisaniu umowy dwustronnej z dystrybutorem energii i zainstalowaniu licznika dwukierunkowego (co jest równoznaczne z zakończeniem inwestycji);
Wnioskodawca składa wniosek o dofinansowanie, który po zatwierdzeniu staje się umową o dofinansowanie oraz wnioskiem o płatność;
Do wniosku o dofinansowanie należy załączyć: fakturę za zakup i montaż instalacji PV, dowód zapłaty faktury, dokument potwierdzający instalację licznika dwukierunkowego wraz z danymi identyfikacyjnymi konkretnej umowy kompleksowej (wzór dokumentu zostanie opublikowany wraz z ogłoszeniem naboru na stronach NFOŚiGW);
Dofinansowanie może być udzielone jedynie na nowe urządzenia (wyprodukowane nie później niż 24 miesiące przed instalacją);
Projekt nie może dotyczyć wzrostu mocy już wcześniej zainstalowanej instalacji PV;
Beneficjent zobowiązany jest do zgody na ewentualne przeprowadzenie kontroli instalacji w okresie 3 lat od dnia wypłaty dofinansowania;
Beneficjent zobowiązany jest do zgody na przetwarzania i opublikowanie swoich danych osobowych (imię, nazwisko, miejscowość, moc instalacji);
Nie przewiduje się stosowania zabezpieczeń udzielonego dofinansowania. Dotacjami będą objęte wyłącznie instalacje fotowoltaiczne (przede wszystkim panele, inwertery, okablowanie, urządzenia do montażu, robocizna) o mocy od 2 kW do 10 kW.
Dotacja z programu „Mój prąd” będzie mogła pokryć do 50% kosztów kwalifikowanych instalacji fotowoltaicznej, ale nie będzie mogła przekroczyć 5000 zł. Jako, że nawet małe instalacje fotowoltaiczne kosztują zwykle ponad 10 tys. zł. Można przyjąć że maksymalną dopłatę otrzymają wszyscy prosumenci. Z dotacji w kwocie 5000 zł będzie mogło skorzystać zatem 200 000 osób. Program został zaplanowany na lata 2019-2024 lub do wyczerpania alokacji w wysokości 1 mld zł. Rzecznik Ministerstwa Środowiska nie wyklucza, że jeżeli program „Mój prąd” będzie się cieszył popularnością, jego budżet zostanie powiększony, ale nie jest to pewne.

NFOŚiGW poinformował, że dopłaty nie będą przysługiwać osobom, które mają już działający system PV i chcą go rozbudować. Wsparcie nie będzie zatem przysługiwać nawet na nowe panele dokładane do istniejących.

Dzięki dotacjom z programu okres zwrotu z instalacji fotowoltaicznej skróci się znacząco, warto przy tym zaznaczyć, że dotację będzie można połączyć z obowiązującą już od początku roku ulgą termomodernizacyjną, w ramach której koszt instalacji można odliczyć od podatku dochodowego.